Покана за свикване на общо събрание на 26.11.2023

ПОКАНА

От: Управителния съвет на сдружение „Български киноложки клуб“, ЕИК 176166050, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. “Мусала” № 11, ет. 2, ап. 2

Относно: Провеждане на редовно годишно Общо събрание на сдружение „Български киноложки клуб“, ЕИК 176166050, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. “Мусала” № 11, ет. 2, ап. 2

Уважаеми г-жи/г-да – членове на сдружение „Български киноложки клуб“,

Управителният съвет на сдружение „Български киноложки клуб“, ЕИК 176166050, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. “Мусала” № 11, ет. 2, ап. 2, на осн. чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква редовно общо събрание на членовете на сдружението на 26.11.2023г. от 16.00 часа в гр. Пловдив, зала Колодрума, при следния дневен ред:

  1. Приемане на отчет за дейността на УС
  2. Вземане на решение за изменение/допълнение на устава на сдужението
  3. Промяна в състава и попълване членове на комисии
  4. Вземане на решение за членуване на сдружението в други организации и сътрудничество с други организации
  5. Разни

Канят се всички членове или писмено упълномощени техни представители да присъстват на общото събрание.

При липса на кворум, на осн. чл. 26 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе на същия ден в 17.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

10.11.2023г.

 Председател на УС: Костадин Георгиев Шанков