Комисии

РАЗВЪДНА КОМИСИЯ /РК/

Състои се от трима члена: председател, секретар и един член.

Председателят на комисията е и главен селекционер на сдружението и е: отговорник по съхранение на базата данни, свързана с развъдно-селекционната дейност в организацията. Той утвърждава и администрира документацията по развъдно-селекционна дейност. В работата си се ръководи от правилниците за селекция и развъждане на БКК и FCI, води развъдните документи и Племенната книга, съхранява оценъчни листи, завежда базата данни за кучета с имплантирани микрочипове, предлага за регистриране развъдници пред FCI , извършва лично или упълномощава член на развъдната комисия за огледи, окачествяване и приемана на кучила.

Развъдната комисия:

  • Създава и предлага на ОС за утвърждаване правилниците за развъдна дейност.
  • Следи за безкомпромисното спазване на вътрешните нормативни актове свързани с развъдно-селекционна дейност.
  • Утвърждава индивидуалните изисквания за допускане до разплод за всяка една порода.
  • Отчита своята дейност пред УС на всеки 3 месеца, а пред ОС всяка година.
  • Всяка друга дейност в компетенцията на съответната комисия.

 

ИЗЛОЖБЕНА КОМИСИЯ /ИК/

Състои се от петима члена: председател, секретар и трима члена.

Създава и предлага на ОС за утвърждаване правилниците за изложбената дейност.
Създава и предлага на ОС за утвърждаване правилниците за реда на получаване и видовете шампионски титли.
Организира и провежда всички видове изложби , организирани от БКК.
Подпомага и съдейства за организирането на изложби на териториалните структури.
Създава регистър на обучените и лицензирани рингови екипи.
Отчита своята дейност пред УС на всеки 3 месеца, а пред ОС всяка година.
Всяка друга дейност в компетенцията на съответната комисия.

 

СЪДИЙСКА КОМИСИЯ /СК/

Състои се от трима члена: председател, секретар и един член.

Създава и предлага на ОС за утвърждаване правилниците за съдийска дейност.
Организира и провежда всички видове изпити за придобиване на съдийски права.
Провежда политика на промотиране и популяризиране на българските съдии.
Отчита своята дейност пред УС на всеки 3 месеца, а пред ОС всяка година.
Всяка друга дейност в компетенцията на съответната комисия.

 

НАУЧНО-ИЗЛЕДОВАТЕЛСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА КОМИСИЯ /НИОК/

Състои се от петима члена : председател, секретар и трима члена, от които се избират отговорници в следните направления: отговорник по образователна дейност, отговорник по научно-изследователска дейност, отговорник по конференции и семинари.

Разработва и изпълнява стратегия за развитието на българската кинология в научно-изследователската и част в три етапа: 5 годишен – краткосрочен , 15 годишен -средносрочен и 30 годишен -дългосрочен
Разработва и изпълнява програма на образователната си дейност в своя минимум по време на мандата си от 5 години, по години и месеци.

Разработва и изпълнява календарен план за минимума на конференциите и семинарите, квалификационни и повишаващи квалификацията курсове и др. на ПКД насочено в различни направления и целеви групи: собственици на кучета, развъдчици, грумъри, хендлери, рингови екипи, ветеринарни лекари, треньори и тн.

Работи от научно – изследователска страна за доказване и признаване на българските породи кучета.

Отчита своята дейност пред УС на всеки 3 месеца, а пред ОС всяка година.
Всяка друга дейност в компетенцията на съответната комисия.

ЕТИЧНО-ПРАВНА КОМИСИЯ /ЕПК/

Състои се от трима члена: председател, секретар и един член

Създава и предлага на ОС за утвърждаване етичен и морален кодекс на ПКД, след което следи за неговото спазване.
Разрешава всички възникнали казуси и спорове в организацията.
Разглежда от правна и етично-морална гледна точка всяка кандидатура за членство в организацията, след което се произнася със становище, при необходимост съдържащо „особено мнение“
Отчита своята дейност пред УС на всеки 3 месеца, а пред ОС всяка година.
Всяка друга дейност в компетенцията на съответната комисия.

 

СПОРТНА КОМИСИЯ /СПК/

Състои се от трима члена: председател, секретар, отговорник по мероприятията.

Създава и предлага на ОС за утвърждаване правилниците за спортна дейност.
Подпомага организирането и провеждането всички видове изпити за придобиване на съдийски права за спортове и работа с кучета.
Провежда политика на промотиране и популяризиране на спортовете с кучета.
Координира и подпомага в посока законотворчество и нормативни документи касаещи спортовете с кучета.
Отчита своята дейност пред УС на всеки 3 месеца, а пред ОС всяка година.
Всяка друга дейност в компетенцията на съответната комисия

 

КОМИСИЯ ПО ЛОВНА КИНОЛОГИЯ /КЛК/

Състои се от трима члена: председател, секретар, един член.

Създава и предлага на ОС за утвърждаване правилниците за ловна дейност.
Подпомага организирането и провеждането всички видове изпити за придобиване на съдийски права за ловни изпитания.
Провежда политика на съвместна дейност с националните ловни организации.
Координира и подпомага в посока законотворчество и нормативни документи касаещи лова с кучета.
Отчита своята дейност пред УС на всеки 3 месеца, а пред ОС всяка година.
Всяка друга дейност в компетенцията на съответната комисия

 

 КОМИСИЯ ПО ХЕНДЛИНГ И ГРУМИНГ /КХГ/

Състои се от трима члена: председател, секретар, и един член, като ясно е избран всеки отговорник в следните направления: отговорник по хендлинг, отговорник по груминг.

Създава и предлага на ОС за утвърждаване правилниците по хендлинг .
Подпомага организирането и провеждането всички видове изпити за придобиване на необходимите квалификации.
Работи за популяризирането на хендлинг заниманията в България, както и на българските представители в световната кинология.
Отчита своята дейност пред УС на всеки 3 месеца, а пред ОС всяка година.
Всяка друга дейност в компетенцията на съответната комисия

 

КОМИСИЯ ПО PR, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМОДАТЕЛИ /КПМР/

Състои се от трима члена: председател, секретар, и един член, като ясно е избран всеки отговорник в следните направления: маркетинг, рекламодатели, реклама и PR.

Създава стратегия за популяризиране на кинологията в България и приобщаването на повече хора .
Подпомага УС и ОС в посока обществена дейност и връзки с обществеността.
Разработва способи за работа с други неправителствени организации и защита интересите на чистопородното развъждане.
Намира, контактува и доразвива съвместната работа с рекламодатели, спонсори и партньори.
Отчита своята дейност пред УС на всеки 3 месеца, а пред ОС всяка година.
Всяка друга дейност в компетенцията на съответната комисия