Покана за свикване на Общо събрание на 26.03.2024г.

От: Управителния съвет на сдружение „Български киноложки клуб“, ЕИК 176166050, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. “Мусала” № 11, ет. 2, ап. 2

Относно: Провеждане на извънредно Общо събрание на сдружение „Български киноложки клуб“, ЕИК 176166050, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. “Мусала” № 11, ет. 2, ап. 2

 

Уважаеми г-жи/г-да – членове на сдружение „Български киноложки клуб“,

Управителният съвет на сдружение „Български киноложки клуб“, ЕИК 176166050, със седалище и адрес на управление: град Пловдив, ул. “Мусала” № 11, ет. 2, ап. 2, на осн. чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква извънредно общо събрание на членовете на сдружението на 26.03.2024г. от 18.00 часа, което ще се проведе он-лайн чрез платформата на Zoom, като на всеки член на сдружението ще бъде предоставен достъп чрез линк, изпратен на мейла за контакт, предоставен от всеки от членовете, при следния дневен ред:

  1. Освобождаване на членове на Управителния съвет и избор на нови членове на Управителния съвет
  2. Вземане на решение за изменение/допълнение на устава на сдужението
  3. Промяна в състава и попълване членове на комисии
  4. Разни

Канят се всички членове или писмено упълномощени техни представители да присъстват на общото събрание.

При липса на кворум, на осн. чл. 26 от ЗЮЛНЦ, общото събрание ще се проведе на същия ден в 19.00 часа, по същия начин и при същия дневен ред.

Председател на УС: Костадин Георгиев Шанков

07.03.2024г.