Устав на сдружение Български киноложки клуб

ГЛАВА І – ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. „Български киноложки клуб”е сдружение с нестопанска цел и е юридическо лице съгласно българското законодателство със седалище: гр. Пловдив, ул. “Мусала” № 11, ет.2, ап.2.

Чл. 2. „Български киноложки клуб”, наричано за кратко БКК, се самоопределя като организация за осъществяване на дейност в частна полза и е учредено за неопределено време.

Чл. 3. БКК осъществява своята дейност въз основа законите на Република България, Устава и правилниците си, Устава и правилниците на FCI.

Чл. 4 БКК ще кандидатства за пълноправно членство в Международната Федерация по Кинология (FCI) и ще съобразява дейността си с нейния Устав, правилници и други актове на органите й на управление.

ГЛАВА ІІ – ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл. 5. Основни цели:

 1. да обединява собствениците на чистопородни кучета с доказан произход от различни породи и техните любители;
 2. да запази и разпространява кучетата в чист вид;
 3. да повишава киноложката култура на членовете си и да популяризира дейността си пред широката общественост;
 4. да ограмотява и работи с всички собственици и кучетата им, без значение от произход и предназначение, с цел тяхното ограмотяване и обществена съпричастност.

Чл. 6. Задачи за постигане на целите:

 1. да води отчет под формата на племеннна книга
 2. да прилага единствено и само метода на чистопородно развъждане;
 3. да издирва и изучава данни, касаещи породите, както и да ги предоставя на членовете си и на периодичните киноложки издания;
 4. да организира за своите членове и поканени гости специализирани изложби и семинари и конференции, свързани с основните цели.
 5. да извършва образователни и повишаващи квалификациите мероприятия, насочени в различните аспекти на киноложката дейност.

Чл. 7. Средства за постигане на целите:

 1. идентификация чрез микрочип на всички кучета с доказан произход от съответната порода, и създаване на база данни за кучета с имплантиран микрочип;
 2. съдействане за издаване на родословие на кучетата съобразно Правилника и Регламента за селекция и развъждане на БКК и FCI;
 3. завеждане на племенните кучета в ПЛЕМЕННА КНИГА и създаване на архив;
 4. създаване и приемане на правилници и други вътрешни нормативни актове за дейността си, съобразени с тези на FCI;
 5. провеждане на окачествяване на кучилата, експертни оценки на млади кучета и водене на документация за клубни мероприятия;
 6. организиране и провеждане на екстериорни изложби;
 7. своевременно информиране на медиите относно мероприятия и тясно сътрудничене с тях;
 8. поддържане на Web-страница и онлайн платформа;
 9. създаване на e-mail връзка между членовете на БКК;
 10. поддържане на контакти с клубове и развъдници от други държави за размяна на информация, свързана с дейността на БКК;
 11. разпространяване на специализирана киноложка литература сред членовете, Стандарти и тълкувания на стандарти за отделните породи и други просветни материали, свързани с правилното отглеждане и развъждане на кучетата;
 12. повишаване качеството на екстериора и здравето на кучетата посредством целенасочена развъдна дейност, правилна селекция, внос на ценни екземпляри или семенен материал от други държави и заплождане;
 13. даване на компетентни консултации на членовете си и поемане на тяхната защита в случай на нужда;
 14. признаване на развъдници за кучета от различни породи, както и представянето им пред FCI;
 15. полагане на услилия за популяризирането, опазването, развитието и международното признание на българските породи кучета.

ГЛАВА III – ЧЛЕНСТВО

Чл. 8. /1/ В сдружението могат да членуват физически и юридически лица.

/2/ Членството бива: пълноправно и асоциирано – без право на глас в общото събрание

/3/ Пълноправен член може да бъде всяко физическо лице, което преди датата на подаване на заявление за членство е участвало активно в киноложка дейност в продължение минимум на предходните три години преди датата на подаване на заявлението, и което е получило минимум пет препоръки от пълноправни членове на сдружението в изцяло положителен смисъл. Участието в киноложка дейност се удостоверява с документ, издаден от компетентен орган на киноложка организация.

 

/4/ Пълноправен член може да бъде всяко юридическо лице, което поотделно за всяка от трите календарни години, предхождащи тази, в която е подадено заявлението за членство, разполага с не по-малко от 20 броя кучила и с не по-малко от 50 души пълноправни членове за всяка от трите години, и което е получило минимум петнадесет препоръки от пълноправни членове на сдружението в изцяло положителен смисъл.

 

/5/ При липса на някое от посочените в ал.3 или 4 на настоящия член изисквания, УС може по изключение да вземе решение липсващото изискване да не се прилага по отношение на определено физическо или юридическо лице, отчитайки други негови характеристики, с мнозинство 3/4 от присъстващите на заседанието на УС.

 

/6/ Физическите и юридическите лица, неотговарящи на изискванията съответно на ал.3 или ал.4, могат да бъдат асоциирани членове – без право на участие в общото събрание на Сдружението. Асоциираните членове не могат да надвишават 50% от членския състав на сдружението, който има право да участва в ОС на Сдружението.

 

Чл. 9. За придобиване на членство в сдружението, независимо от вида на членството,  е необходимо  всяко физическо или юридическо лице да признае Устава и правилниците на БКК.

Чл. 10. (1) Членството в сдружението е доброволно. За придобиване статут на член в БКК кандидатът подава писмено заявление-образец до Управителния съвет. В случай, че кандидатът иска да стане пълноправен член на сдружението, той прилага към заявлението и документи,  доказващи наличието на обстоятелствата по чл.8, ал.3 или 4.

(2) Кандидатите юридически лица прилагат към писменото заявление-образец и решение на управителния си орган за членство в БКК.

(3) Заявлението се разглежда на заседание на Управителния съвет в срок до 30 дни от подаването му за произнасяне относно допустимостта с оглед представените към заявлението документи.  При констатиране на допустимост, заявлението се изпраща  на етично-правната комисия на сдружението за вземане на становище.

(4) Етично-правната комисия следва да разгледа документите на всеки кандидат в срок до 30 дни  след получаването им от УС и да изготви мотивирано становище относно приемането на кандидата.

/5/ При положително становище на етично-правната комисия, без наличие на особено мнение на някой от членовете на етично-правната комисия, УС констатира с решение приемането на кандидата за член.

/6/ При наличие на особено мнение на някой от членовете на етично-правната комисия, УС не може да констатира приемане на кандидата за член.

/7/ При липса на предпоставки за констатиране от страна на УС приемането на кандидата за член, кандидатът има право да иска заявлението му за членство да бъде разглеждано и гласувано от  ОС на сдружението.

/8/ В случаите, когато Управителният съвет констатира с решение приемането на кандидата за член, той уведомява кандидата писмено за това. Процедурата по приемане се счита за завършена, ако в 14-дневен срок след уведомяване на кандидата, същият подаде писмено заявление, че ще спазва нормативните документи на БКК и заплати встъпителната вноска и членският си внос за текущата година.

 

Чл. 11. Членуването в сдружението се прекратява при напускане, изключване, отпадане, смърт или поставяне по пълно запрещение, а също така и при прекратяване на сдружението.

а/ напускането става с писмено заявление в свободен текст до Управителния съвет на сдружението, подадено един месец предварително. Подалият заявление за напускане се счита за напуснал автоматично с изтичане на едномесечен срок от депозиране на заявлението.

б/ решение за изключване от сдружението се взема от Общото събрание по предложение на етично-правната комисия или УС. Последните могат да се самосезират при нужда или да действат при установена основателност на подаден сигнал от член на сдружението.

Изключването от сдружението се налага в следните случаи:

 1. нарушаване на Устава, правилниците и други разпоредби на БКК;
 2. при неетично поведение или при констатирани действия срещу интересите на сдружението или неговия престиж, или срещу тези на всеки отделен негов член.

в/ отпадане на член от сдружението става поради невнасяне на установени имуществени вноски. Членският внос се заплаща до 31 март за текущата година.

г/ прекратяване на членството при прекратяване на сдружението става при прекратяване на сдружението в следните случаи:

 1. по решение на Общото събрание на сдружението;
 2. с решение на компетентния съд в предвидените от закона случаи.

 

ГЛАВА ІV – ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 12. Всеки пълноправен член на сдружението има следните права:

 1. да участва в решаването на въпросите, засягащи интересите и дейността на сдружението и членовете му;
 2. на глас в Общото събрание и да бъде избиран в управлението на сдружението;
 3. безплатно да използва информация на сдружението и да я изисква;
 4. да прекъсне членството си.

Чл. 13. Всеки асоцииран член има следните права:

 1. да участва със съвещателен глас при обсъждане на въпросите, засягащи интересите и дейността на сдружението и членовете му;
 2. безплатно да използва информацията на сдружението, която е предоставена на разположение на членовете на адреса на управление на сдружението;
 3. да прекъсне членството си.

Чл. 14. Всеки член, независимо дали е пълноправен или асоцииран, е задължен:

 1. да спазва Устава, правилниците и другите разпоредби на сдружението;
 2. да заплаща редовно и в срок членския си внос и другите имуществени вноски;
 3. да присъства и участва в мероприятия на организацията;
 4. своевременно да информира при промяна на адреса, телефона и мейла си.

Чл. 15. Изпълнението на членските задължения и упражняването на членските права може да бъдат предоставени другиму посредством писмено упълномощаване от титуляра.  Един упълномощен може да представлява не повече от двама други членове.

 

ГЛАВА V – УСТРОЙСТВО НА СДРУЖЕНИЕТО

Чл. 16. Ръководните органи на БКК са:

а/ общо събрание /ОС/ – състои се от всички пълноправни членове на ПКД;

б/ управителен съвет /УС/ – управителен орган на БКК.

Чл. 17. /1/ОБЩОТО СЪБРАНИЕ е върховен орган на БКК и се свиква най-малко веднъж годишно от УС по негова инициатива или по искане на една трета от членовете на сдружението. Ако в последния случай УС в двуседмичен срок не отправи писмено покана за свикване на ОС, то се свиква от съда по седалището на сдружението по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

/2/ ОС може да бъде редовно проведено, както присъствено, така и онлайн или чрез интернет платформа на организацията, стига това да позволява безпрепятствено гласуване по въпросите от дневния ред на участниците в него.

Чл. 18. (1) В компетентността на ОС влизат:

 1. изменения и допълнения на Устава;
 2. приемане и контролиране изпълнението на вътрешните актове и правилници;
 3. избиране и освобождаване на членовете на УС и председателя на сдружението;
 4. изключване на членове;
 5. вземане на решение за участие в други организации;
 6. вземане на решение за преобразуване и прекратяване на сдружението;
 7. приемане основните насоки и програма за дейността на сдружението;
 8. приемане бюджета на сдружението;.
 9. вземане решения относно дължимостта, размера и начините на плащане на встъпителния и годишен членски внос или на имуществените вноски;
 10. приемане отчета за дейността на УС;
 11. отменя решения на другите органи на БКК, които противоречат на Закона, Устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;
 12. взема и други решения, предвидени в Устава;
 13. взема решения относно избор на членовете на постоянните комисии, утвърждава правилници и програма за работа на постоянните комисии и приема отчетите за работата и годишните им отчети
 14. обявява почетни членове;

(2) Правата по ал. 1, т. 1, 3, 6, 8, 10 и 11 не могат да се възлагат на други органи на сдружението.

(3) Решенията на ОС са задължителни за другите органи на сдружението.

(4) Решенията на ОС подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с Устава.

(5) Решенията на органите на БКК, които са взети в противоречие със Закона, Устава или предходно решение на ОС, могат да бъдат оспорвани пред ОС по искане на заинтересованите членове на сдружението или негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

(6) Споровете по ал. 4 могат да бъдат повдигнати пред окръжния съд по седалището на сдружението от всеки член на сдружението или на негов орган, или от прокурора в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно от една година от датата на вземане на решението.

Чл. 19. За законно се счита ОС, на което присъстват или в което са взели участие, в случаите на провеждане он-лайн или чрез интернет платформа на сдружението, 50% плюс един от членовете на сдружението. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място или при същия начин на провеждане  –  он-лайн или чрез интернет платформа на сдружението, и при същия дневен ред и се счита за легитимно независимо от броя на присъствалите/участвалите  членове.

Чл. 20. Извънредно ОС може да бъде свикано при необходимост от УС на сдружението или по писмено искане на една трета от членовете на сдружението.

Чл. 21. Редовно ОС се провежда след писмена покана, която съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане  или конкретния начин за провеждане – в случаите на провеждане на събранието он-лайн или чрез интернет платформа на сдружението, и по чия инициатива то се свиква. Поканата се обявява най-малко 15 дни преди насрочения ден на Фейсбук страницата на сдружението или на сайта на сдружението, или се изпраща по електронна поща до членовете.

Чл. 22. (1) Всеки пълноправен член на сдружението има право на един глас.

(2) Едно лице може да представлява не повече от двама членове на Общото събрание, въз основа на нотариално заверено пълномощно.

(3) Преупълномощаване не се допуска.

Чл. 23. Решенията на ОС се взимат с мнозинство на гласовете, но за изменение и допълване на Устава, за преобразуване или прекратяване на сдружението е необходимо мнозинство от 2/3 от гласовете, представени на заседанието на ОС.

Чл. 24. Член на ОС няма право да гласува по въпроси, отнасящи се до него, неговия съпруг/а/, роднини по права линия без ограничения, както и за роднините му по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

Чл. 25. ОС осъществява контрол върху цялостната дейност на БКК и финансовото му състояние.

Чл. 26. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ /УС/ – се състои от седем члена, които се избират от ОС за срок до пет години.

Чл. 27. УС се състои от председател, зам. председател, секретар, касиер, и 3 члена.

Чл. 28. УС осъществява оперативно-изпълнителски и координационни функции и ръководи дейността на сдружението за периода между общите събрания. Управителният съвет:

 1. представлява БКК и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;
 2. осигурява изпълнението на решенията на ОС;
 3. разпорежда се с имуществото на БКК при спазване изискванията на Устава;
 4. констатира приемането на нови членове на сдружението при предвидените в настоящия устав условия;
 5. подготвя и внася в ОС проект за бюджет;
 6. подготвя и внася в ОС отчет за дейността на сдружението;
 7. определя реда и организира извършването дейността на БКК, като носи отговорност за това;
 8. взема решение по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;
 9. изпълнява задълженията, предвидени в Устава;
 10. изготвя правилници за работата на сдружението;
 11. взема решение за създаване и закриване на временни комисии, за избор на членовете им, за утвърждаване правилниците и програмата им за работа и приема отчетите за работата им
 12. определя адреса на сдружението

Чл. 29. (1) Заседанията на УС се свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседанието на УС при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседанието на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на УС. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от УС негов член.

(2) УС може да взема решение, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове. УС може да заседава и чрез онлайн платформа.

(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(4) Решенията на УС се вземат с мнозинство от присъстващите, а решенията, за които е предвидено особено мнозинство в Устава – така, както е предвидено в съответните текстове на Устава.

(5) УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.

Чл. 30. УС съхранява следните документи:

 1. протоколи от провежданите събрания на ОС;
 2. протоколна книга за заседанията на УС;
 3. счетоводна документация;
 4. Племенна книга, развъдни документи, документация от мероприятията на сдружението, фотоархив.

Чл. 31. УС отчита дейността си пред ОС.

Чл. 32. ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ представлява БКК пред всички национални, чуждестранни и международни държавни органи и обществени организации, заверява документите, издадени от сдружението, ръководи дейността на сдружението и се разпорежда с паричните средства по решение на УС, ежегодно внася план за дейността на сдружението през предстоящата година пред Годишното събрание и отчет за дейността през изтеклата година пред Общото събрание.

Чл. 33.(1) ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ замества председателя в моменти на отсъствие или при невъзможност за поемане на определен ангажимент.

(2).КАСИЕРЪТ събира членския внос и другите имуществени вноски, борави с финансовите средства и отчита приходите всеки месец пред УС и един път годишно пред ОС.

(3).СЕКРЕТАРЯТ подготвя съобщения, покани за мероприятията на сдружението и съхранява всички документи, касаещи дейността на сдружението, с изключение на тези, за които с настоящия устав е предвидено да бъдат съхранявани от друг.

Чл.34. В организационната структура на БКК влизат местни структури –  регионални съвети, и постоянни и временни комисии.

Чл.35 /1/ Регионалните съвети са общо седем на брой, шест – с определен териториален обхват съобразно актуалната карта на социално-икономическите региони в България /към датата на приемане на устава – Северозападен, Северно-централен, Североизточен, Югозападен, Южно – централен и Югоизточен/, и един – с териториален обхват София-град.

/2/ Всеки регионален съвет се състои от по минимум 100 представителя – пълноправни членове на сдружението, чиито постоянни адреси попадат в региона на съответния регионален съвет. Регионален съвет възниква автоматично при достигане на 100 пълноправни члена на сдружението, чиито постоянни адреси попадат в региона на съответния регионален съвет. При наличие на под 100 пълноправни члена на сдружението, чиито постоянни адреси попадат в определен регион, регионален съвет не възниква за този регион.

/3/ Всеки регионален съвет избира измежду членовете си председател, който ръководи дейността на съвета, и секретар, който отговаря за техническите и организационни въпроси на съвета.

/4/ Регионалните съвети заседават  веднъж на всяко календарно тримесечие /януари-март; април-юни; юли-септември, октомври-декември/, като заседанието е редовно, в случай, че присъстват или е осъществена двустранна връзка минимум с 2/3 от членовете на съвета. Решенията на регионалния съвет се взимат с мнозинство от присъстващите.

/5/ Регионалните съвети разглеждат въпроси от местно естество, като изготвят мотивирани становища  по тях и вземат решение кои да бъдат отнесени за разглеждане от УС или ОС, в зависимост от тяхната компетентност. В случай на вземане на решение за отнасяне на въпроса за разглеждане от орган на дружеството, съветът изпраща до компетентния орган мотивираното си становище, ведно с всички материали във връзка с отнесения за решаване въпрос, както и проект за решение по него.

/6/ Съветите могат да привличат в работата си за целите на дейността си до 5 асоциирани члена на сдружението и до 10 външни експерта за подпомагане вземане на становища и решения на съвета. Асоциираните членове и външните експерти нямат право на глас при вземане на решения от съвета.

/7/ При липса на възникнал Регионален съвет, функциите му се поемат от Общото събрание на сдружението

чл.36 Комисиите в БКК могат да бъдат постоянни или временни. Постоянните са тези описани в настоящия устав, а временните биват създавани и съществуват само за времето на своята необходимост.

Чл.37  Член на всяка от комисиите може да бъде и експерт, поканен от БКК, макар и не член на организацията. Член на комисия може да участва като член на максимум 3 комисии. За председател и секретар на комисия може да бъде избран единствено пълноправен член на БКК, който може да изпълнява посочените длъжности само в една комисия.

Чл.38.Постоянни комисии на сдружението са:

т.1  РАЗВЪДНА КОМИСИЯ /РК/ –  състои се от трима члена: председател, секретар и един член

/1/ Председателят на комисията е и главен селекционер на сдружението и е: отговорник по съхранение на базата данни, свързана с развъдно-селекционната дейност в организацията. Той утвърждава и администрира документацията по развъдно-селекционна дейност. В работата си се ръководи от правилниците за селекция и развъждане на БКК и FCI, води развъдните документи и Племенната книга, съхранява оценъчни листи, завежда базата данни за кучета с имплантирани микрочипове, предлага за регистриране развъдници пред FCI , извършва лично или упълномощава член на развъдната комисия за огледи, окачествяване и приемана на кучила.

/2/ Развъдната комисия:

 1. Създава и предлага на ОС за утвърждаване правилниците за развъдна дейност.
 2. Следи за безкомпромисното спазване на вътрешните нормативни актове свързани с развъдно-селекционна дейност.
 3. Утвърждава индивидуалните изисквания за допускане до разплод за всяка една порода.
 4. Отчита своята дейност пред УС на всеки 3 месеца, а пред ОС всяка година.
 5. Всяка друга дейност в компетенцията на съответната комисия

 

т.2  ИЗЛОЖБЕНА КОМИСИЯ /ИК/ – състои се от петима члена: председател, секретар и трима члена

 1. Създава и предлага на ОС за утвърждаване правилниците за изложбената дейност.
 2. Създава и предлага на ОС за утвърждаване правилниците за реда на получаване и видовете шампионски титли.
 3. Организира и провежда всички видове изложби , организирани от БКК.
 4. Подпомага и съдейства за организирането на изложби на териториалните структури.
 5. Създава регистър на обучените и лицензирани рингови екипи.
 6. Отчита своята дейност пред УС на всеки 3 месеца, а пред ОС всяка година.
 7. Всяка друга дейност в компетенцията на съответната комисия

 

т.3. СЪДИЙСКА КОМИСИЯ /СК/ – състои се от трима члена: председател, секретар и един член.

 1. Създава и предлага на ОС за утвърждаване правилниците за съдийска дейност.
 2. Организира и провежда всички видове изпити за придобиване на съдийски права.
 3. Провежда политика на промотиране и популяризиране на българските съдии.
 4. Отчита своята дейност пред УС на всеки 3 месеца, а пред ОС всяка година.
 5. Всяка друга дейност в компетенцията на съответната комисия

 

т. 4. НАУЧНО-ИЗЛЕДОВАТЕЛСКА И ОБРАЗОВАТЕЛНА КОМИСИЯ /НИОК/ – състои се от петима члена : председател, секретар и трима члена, от които се избират отговорници в следните направления: отговорник по образователна дейност, отговорник по научно-изследователска дейност, отговорник по конференции и семинари.

 1. Разработва и изпълнява стратегия за развитието на българската кинология в научно-изследователската и част в три етапа: 5 годишен – краткосрочен , 15 годишен -средносрочен и 30 годишен -дългосрочен
 2. Разработва и изпълнява програма на образователната си дейност в своя минимум по време на мандата си от 5 години, по години и месеци.
 3. Разработва и изпълнява календарен план за минимума на конференциите и семинарите, квалификационни и повишаващи квалификацията курсове и др. на ПКД насочено в различни направления и целеви групи: собственици на кучета, развъдчици, грумъри, хендлери, рингови екипи, ветеринарни лекари, треньори и тн.
 4. Работи от научно – изследователска страна за доказване и признаване на българските породи кучета.
 5. Отчита своята дейност пред УС на всеки 3 месеца, а пред ОС всяка година.
 6. Всяка друга дейност в компетенцията на съответната комисия

т.5. ЕТИЧНО-ПРАВНА КОМИСИЯ /ЕПК/ – състои се от трима члена: председател, секретар и един член

 1. Създава и предлага на ОС за утвърждаване етичен и морален кодекс на ПКД, след което следи за неговото спазване.
 2. Разрешава всички възникнали казуси и спорове в организацията.
 3. Разглежда от правна и етично-морална гледна точка всяка кандидатура за членство в организацията, след което се произнася със становище, при необходимост съдържащо „особено мнение“
 4. Отчита своята дейност пред УС на всеки 3 месеца, а пред ОС всяка година.
 5. Всяка друга дейност в компетенцията на съответната комисия.

 

т.6. СПОРТНА КОМИСИЯ /СПК/  – състои се от трима члена:  председател, секретар, отговорник по мероприятията.

 1. Създава и предлага на ОС за утвърждаване правилниците за спортна дейност.
 2. Подпомага организирането и провеждането всички видове изпити за придобиване на съдийски права за спортове и работа с кучета.
 3. Провежда политика на промотиране и популяризиране на спортовете с кучета.
 4. Координира и подпомага в посока законотворчество и нормативни документи касаещи спортовете с кучета.
 5. Отчита своята дейност пред УС на всеки 3 месеца, а пред ОС всяка година.
 6. Всяка друга дейност в компетенцията на съответната комисия

 

т.7. КОМИСИЯ ПО ЛОВНА КИНОЛОГИЯ /КЛК/ – състои се от трима члена:  председател, секретар, един член.

 1. Създава и предлага на ОС за утвърждаване правилниците за ловна дейност.
 2. Подпомага организирането и провеждането всички видове изпити за придобиване на съдийски права за ловни изпитания.
 3. Провежда политика на съвместна дейност с националните ловни организации.
 4. Координира и подпомага в посока законотворчество и нормативни документи касаещи лова с кучета.
 5. Отчита своята дейност пред УС на всеки 3 месеца, а пред ОС всяка година.
 6. Всяка друга дейност в компетенцията на съответната комисия

т.8. КОМИСИЯ ПО ХЕНДЛИНГ И ГРУМИНГ /КХГ/ – състои се от трима члена: председател, секретар, и един член, като ясно е избран всеки отговорник в следните направления: отговорник по хендлинг, отговорник по груминг.

 1. Създава и предлага на ОС за утвърждаване правилниците по хендлинг .
 2. Подпомага организирането и провеждането всички видове изпити за придобиване на необходимите квалификации.
 3. Работи за популяризирането на хендлинг заниманията в България, както и на българските представители в световната кинология.
 4. Отчита своята дейност пред УС на всеки 3 месеца, а пред ОС всяка година.
 5. Всяка друга дейност в компетенцията на съответната комисия

 

т.9. КОМИСИЯ ПО PR, МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМОДАТЕЛИ /КПМР/ –  състои се от трима члена: председател, секретар, и един член, като ясно е избран всеки отговорник в следните направления: маркетинг, рекламодатели, реклама и PR.

 1. Създава стратегия за популяризиране на кинологията в България и приобщаването на повече хора .
 2. Подпомага УС и ОС в посока обществена дейност и връзки с обществеността.
 3. Разработва способи за работа с други неправителствени организации и защита интересите на чистопородното развъждане.
 4. Намира, контактува и доразвива съвместната работа с рекламодатели, спонсори и партньори.
 5. Отчита своята дейност пред УС на всеки 3 месеца, а пред ОС всяка година.
 6. Всяка друга дейност в компетенцията на съответната комисия

 

ГЛАВА VІ – ИМУЩЕСТВО И СРЕДСТВА

Чл. 40. Имуществото на БКК се състои от парични средства, които се набират от:

 1. членски внос;
 2. вноски за участие в клубни изложби и експертни оценки;
 3. издаване на родословия и други клубни документи;
 4. регистрация на развъдници;
 5. дарения;
 6. спонсорство;
 7. вноски за презентации в официалния Интернет-сайт на клуба;
 8. наследство.

Чл. 41. Набраните парични средства могат да се използват само за целите и задачите на БКК. Всичките направени разходи се документират от УС и се контролират от ОС на БКК.

 

ГЛАВА VІІ – ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 42. (1) ПКД се прекратява:

 1. с решение на върховния си орган;
 2. с решение на окръжния съд по седалището, когато не е учредено по законния ред, извършва дейност, която противоречи на закона или е противна на обществения ред и добрите нрави,
 3. е обявено в несъстоятелност.

(2) Решението на съда по ал. 1, т. 1 и 3 се постановява по иск на всеки заинтересуван или на прокурора.

(3) Съдът може да даде подходящ срок за отстраняване на основанието за прекратяване и неговите последици.

(4) В случаите на ал. 2 прекратяването се вписва служебно и съдът назначава ликвидатор.

Чл. 43. (1) При прекратяване на ПКД се извършва ликвидация.

(2) Ликвидацията се извършва от УС.

(3) Относно несъстоятелността и неплатежоспособността, редът за ликвидация и правомощията на ликвидатора се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

Чл. 44. Имущество след ликвидация

(1) Разпределението на останалото след удовлетворяване на кредиторите имущество се решава от УС на БКК.

(2) Имуществото по предходните алинеи не може да се разпределя и продава или по какъвто и да било начин да се прехвърля на ликвидатор или негови близки.

(3) Лицата, придобили имущество в резултат на извършената ликвидация по ал. 1 и 2, отговарят за задълженията на БКК след прекратяване до размера на придобитото.

Чл. 45. Заличаване на БКК: след разпределяне на имуществото ликвидаторът е длъжен да поиска заличаване вписването.

 

ГЛАВА VІІІ – ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 46. БКК има ЕИК, банкова сметка, печат, емблема, значка, членска карта.

В емблемата на БКК задължително фигурира наименованието на сдружението.

Чл. 47. Всички ръководни длъжности в сдружението работят на доброволни начала. Изключение може да се допусне само с решение на ОС на БКК и са описани във финансовия правилник на организацията.

Чл. 48. Настоящият изменен и допълнен Устав е приет на ОС на БКК, състояло се на 28.05.2022 година.